A

Tuesday, 24 September 2013

सुखी जीवन की क, ख, ग ....

सुखी जीवन की क, ख, ग ....


- कलेश मत करो
- खराब मत करो
- गर्व ना करो
- घमण्ड मत करो
- चिँता मत करो
- छल-कपट मत करो
- जवाबदारी निभाओ
- झुठ मत बोलो
- टिप्पणी मत करो
- ठगाई मत करो
- डरपोक मत बनो
- ढोंग ना करो
- तुच्छ आचरण मत करो
- थको मत
- दिलदार बनो
- धोखा मत करो
- नम्र बनो
- पाप मत करो
- फालतु काम मत करो
- बिगाड मत करो
- भावुक बनो
- मधुर बनो
- यशस्वी बनो
- रोओ मत
- लोभ मत करो
- वैर मत करो
- शत्रुता मत करो
- षटकोण की तरह स्थिर रहो
- सच बोलो
- हँसमुख रहो
क्ष- क्षमा करो
त्र- त्रास मत करो
ज्ञ- ज्ञानी बनो !!