A

Tuesday, 28 January 2014

हनुमान सहस्रनामावली ( हनुमान जी के हजारों नाम )

1  -  Hanumate
2  -  Shri  -  Pradaya
3  -  Vayuputraya
4  -  Rudraya
5  -  Anagaya 
6  -  Ajaraya
7  -  Amutyave
8  -  Viraviraya
9  -  Gramavasaya
10  -  Jnanashraya
11  -  Danadaya
12  -  Nirgunaya
13  -  Akaya  -  (Suraya)
14  -  Viraya
15  -  Nidipataye
16  -  Munaye
17  -  Pingakshaya
18  -  Varadaya
19  -  Vagmine
20  -  Sitashokavinashakaya
21  -  Shivaya
22  -  Sarvaya 
23  -  Pagaya 
24  -  Aviyataya
25  -  Viyata  -  Viyataya
26  -  Rasadaraya 
27  -  Pingakeshaya
28  -  Pingaromne
29  -  Shrutigamyaya
30  -  Sanatanaya
31  -  Anadaye
32  -  Bagavate
33  -  Devaya
34  -  Vishwahetave
35  -  Niramayaya  -  (Jnanashaya)
36  -  Arogakarte
37  -  Vishweshaya
38  -  Vishwanataya
39  -  Harishwaraya
40  -  Bargaya
41  -  Ramaya 
42  -  Ramabaktaya
43  -  Kaliyana  -  prakritaye
44  -  Stiraya
45  -  Vishwambaraya
46  -  Vishwamburtaye
47  -  Vishwakaraya
48  -  Vishwapaya
49  -  Vishwatmane
50  -  Vishwaseviyaya
51  -  Vishwasme  -  (Vishwaya)
52  -  Vishwa  -  haraya
53  -  Ravaye
54  -  Vishwa  -  chesh  -  taya
55  -  Vishwa  -  gamyaya
56  -  Vishwadiyeyaya
57  -  Kaladaraya
58  -  Plavangamaya
59  -  Kapitesheshtaya
60  -  Jyesh  -  taya
61  -  Vegaya
62  -  Vanecharaya
63  -  Balaya
64  -  Vridiya
65  -  Yune
66  -  Tatwaya
67  -  Tatwagamyaya
68  -  Sukaye  -  (  -  Sukaya)
69  -  Ajaya
70  -  Anjana  -  sunave
71  -  Avyagraya
72  -  Gramakshiyataya
73  -  Daradaraya
74  -  Burlokaya
75  -  Buvarlokaya
76  -  Swarlokaraya
77  -  Maharlokaya
78  -  Janalokaya
79  -  Tapolokaya 
80  -  Aviyayaya
81  -  Satyaya
82  -  Omkaragamya
83  -  Pranavaya
84  -  Viyapakaya
85  -  Amalaya
86  -  Shivadarmapratishtatre
87  -  Ramesh  -  taya
88  -  Palgunapriyaya
89  -  Goshpadikratavarishaya
90  -  Purnakamaya
91  -  Darapataye
92  -  Rakshog  -  naya
93  -  Pundarikshaya
94  -  Sharanagata  -  vatsalaya
95  -  Janakipranadatre
96  -  Rakshaprana  -  paharakaya
97  -  Purnya
98  -  Satya
99  -  Pitavasase
100  -  Divakarasamaprabaya
101  -  Devo  -  ganaviharino
102  -  Devata  -  baya  -  banchanaya
103  -  Bakta  -  dayaya
104  -  Bakta  -  labdaya
105  -  Bakta  -  palana  -  tat  -  paraya 
106  -  Dronahurtre
107  -  Shakti  -  netre
108  -  Shakti  -  raksha  -  samarakaya
109  -  Akshwadnaya+
110  -  Ramadutaya
111  -  Sakini  -  jiva  -  harakaya
112  -  Bubu  -  karaha  -  tara  -  taye
113  -  Garva  -  parvata  -  primardanaya
114  -  Hetave
115  -  Ahetave
116  -  Pramsave
117  -  Vishwa  -  batre
118  -  Jagad  -  guruve
119  -  Jaganetre
120  -  Jaganataya
121  -  Jagadishaya
122  -  Janeshwaraya
123  -  Jagadwitaya
124  -  Haraye
125  -  Shrishaya
126  -  Garuda  -  smaya  -  banchinaya
127  -  Partyadwajaya
128  -  Vayutraya
129  -  Amitapuchaya
130  -  Amitavikramaya
131  -  Bramapachya
132  -  Parabramyuchuya
133  -  Rameshta  -  karakaya
134  -  Shugrivadiputaya
135  -  Jnanine
136  -  Vanaraya
137  -  Vanareshwasraya
138  -  Kalpastayine
139  -  Chiranchavine
140  -  Tapanaya
141  -  Sadashivaya
142  -  Sanataye
143  -  Sadgatye
144  -  Buktimuktidaya
145  -  Kirtidayakaya
146  -  Kirtye
147  -  Kirtipradaya
148  -  Samudraya
149  -  Shri  -  pradaya
150  -  Shivaya
151  -  Bakto  -  dayaya 
152  -  Bakta  -  gamyaya 
153  -  Bakta  -  bagya  -  pradayakaya
154  -  Udadi  -  kramanaya
155  -  Devaya 
156  -  Samsara  -  bayan  -  asanaya
157  -  Vardi  -  bandana  -  krate
158  -  Vishwa  -  jetre
159  -  Vishwa  -  pratishitaya
160  -  Lankaraye
161  -  Kalapurushaya
162  -  Lankeshagrahubanchanaya
163  -  Butavasaya
164  -  Vasudevaya
165  -  Vasave
166  -  Tribuvaneshwaraya
167  -  Shriramarupaya 
168  -  Krishnaya
169  -  Lanka  -  prasad  -  bancha  -  kaya
170  -  Krishnaya 
171  -  Krishnasutaya 
172  -  Shantaya
173  -  Shantidaya
174  -  Vishwapavanaya
175  -  Vishwaboktre
176  -  Marad  -  naya
177  -  Bramacharine
178  -  Jitendriyaya
179  -  Urdwagaya 
180  -  Languline
181  -  Maline
182  -  Ladgulahatarashwasaya
183  -  Samiratanujaya
184  -  Viraya
185  -  Viramaraya
186  -  Jayapradaya
187  -  Jaganmangaladaya
188  -  Punyaya
189  -  Punya  -  shrivana  -  kirtanaya
190  -  Punya  -  kirtaye
191  -  Punyagataye
192  -  Jagat  -  pavana  -  pavanaya
193  -  Deveshaya
194  -  Jitamaraya 
195  -  Rama  -  baktivi  -  di  -  yakaya
196  -  Dyatre 
197  -  Diyeyaya
199  -  Sakshi  -  ne
200  -  Chetase
201  -  Chetanyavigrahaya
202  -  Jnanadaya
203  -  Pranadaya
204  -  Pranaya
205  -  Jagat  -  pranaya
206  -  Samiranaya
207  -  Vibishipana  -  priyaya
208  -  Suraya
209  -  Pinpalashrayasi  -  dwidaya 
210  -  Sidwaya 
211  -  Sidadwa  -  shriyaya
212  -  Kalaya
213  -  Mahokshaya
214  -  Kalajantakaya
215  -  Lankesha  -  nidanaya 
219  -  Stayane
217  -  Lankada  -  hakaya
218  -  Ishwaraya
219  -  Chandrasuryaginanetraya 
220  -  Kalaganaye
221  -  Pralayantakaya
222  -  Kapilaya
223  -  Kapishaya
224  -  Punyarashaye
225  -  Dwa  -  dashara  -  shigaya
226  -  Savarshriyaya
227  -  Aprameyatmane
228  -  Revatyadinivarakaya
229  -  Lakshmanapradatre
230  -  Sitajivanahetakuya
231  -  Ramadiyeyaya
232  -  Hrashakeshaya 
233  -  Vishnubaktaya 
234  -  Jadine
235  -  Baline
236  -  Devaridarpadne
237  -  Hotre
238  -  Datre
239  -  Kartre
240  -  Jagatprabave
241  -  Nagaragramapalaya
242  -  Shudaya
243  -  Budaya 
244  -  Niratrapaya
245  -  Niranjanaya
246  -  Nirvikalpaya
247  -  Gunatitaya
248  -  Bayamkaraya
249  -  Hanumate
250  -  Duraradiyaya
251  -  Tapasadiyaya
252  -  Maheshwaraya
253  -  Janakiganashokotyatapahartre
254  -  Paratparasme 
255  -  Vadan  -  mayaya  -  ?
256  -  Sadasadrupaya
257  -  Karanaya
258  -  Prakrate  -  parasme 
259  -  Bagayadaya
260  -  Nirmalaya
261  -  Netre
262  -  Puchalankavida  -  hakaya 
263  -  Puncha  -  badiyatudanaya
264  -  Yatadanaripupriyaya
265  -  Chayapaharine
266  -  Buteshaya
267  -  Lokeshaya
268  -  Sadagatipradaya
269  -  Plavangameshwarya
270  -  Krodaya
271  -  Krodasamraktalochanaya
272  -  Saumyaya
273  -  Gurave
274  -  Kaviyakartre
275  -  Baktanam  -  varapradaya
276  -  Baktanukampine
277  -  Vishveshaya
278  -  Puruhutaya
279  -  Puramdaraya
280  -  Krodahartre
281  -  Tamohartre
282  -  Baktabayavarapradaya
283  -  Agamaye
284  -  Vibavashave
285  -  Baswate
286  -  Yamaya
287  -  Nirtrutaye
288  -  Varunaya
289  -  Vayugatimate
290  -  Vayave
291  -  Kuberaya 
292  -  Ishwaraya
293  -  Ravaye
294  -  Chandraya
295  -  Kujaya
296  -  Somiyaya
297  -  Gurave
298  -  Kaviyaya
299  -  Shaneshwaraya
300  -  Rahave
301  -  Ketave
302  -  Marute
303  -  Hotre
304  -  Datre
305  -  Hartre
306  -  Samirajaya
307  -  Mashakakratadevaraye
308  -  Detyaraye
309  -  Madusudanaya
310  -  Kamaya
311  -  Kapaye
312  -  Kamapalaya
313  -  Kapilaya
314  -  Vishwa  -  jivanaya
315  -  Bagiratipadambojaya
316  -  Setubanda  -  visharadaya
317  -  Swahaye
318  -  Swadaye
319  -  Havishe
320  -  Kavyaya
321  -  Havyavahaprakashakaya
322  -  Swaprakasaya
323  -  Maha  -  virya
324  -  Lagave
325  -  Urijita  -  vikramaya 
326  -  Udinondinagatimate 
327  -  Swadgataye
328  -  Purushotamaya
329  -  Jagadatmane
330  -  Jagadiyonaye
331  -  Jagadantaya
332  -  Anantakaya
333  -  Vipapane
334  -  Nishkalankaya 
335  -  Mahate 
336  -  Mahadahankrataye
337  -  Kaya
338  -  Vayave
339  -  Prativiye 
340  -  Adamyo 
341  -  Vahraye 
342  -  Dikpalaya
343  -  Kshetrajaya
344  -  Kshetraharte
345  -  Palvalikratasagaraya
346  -  Hiranmayaya
347  -  Puranaya
348  -  Kechaya
349  -  Bucharaya
350  -  Amaraya 
351  -  Hiranyogarbuya
352  -  Sutratmane
353  -  Rajarajaya
354  -  Visham  -  pataye
355  -  Vedantavegaya
356  -  Udgayaya  -  +
357  -  Vedavedangaparagaya 
358  -  Pratigramastitaye 
359  -  Sada  -  spkurtidatre 
360  -  Gunakaraya
361  -  Nakshatramaline
362  -  Butatmane
363  -  Surabaye
364  -  Kalpapadaya
365  -  Chintamanaya
366  -  Gunanidaya
367  -  Prajadaraya
368  -  Anuktamneya
369  -  Punayashalokaya
370  -  Purarataya
371  -  Jyotishtemate
372  -  Sarvaripataye
373  -  Kilkilaravasamtrasta  -  
Butapretapishachakaya
374  -  Tranatrayaharaya
375  -  Sukshmaya
376  -  Stulaya
377  -  Sarvegataye
378  -  Pumse
379  -  Apasmaraharaya
380  -  Smartre
381  -  Shrutaye
382  -  Gataye 
383  -  Smrataye 
384  -  Manave
385  -  Swargardaraya
386  -  Prajadaraja
387  -  Mokshadaraya
388  -  Yatishwaraya 
389  -  Nadarupaya
390  -  Parabramane
391  -  Bramane
392  -  Bramapuratanaya
393  -  Yekasme 
394  -  Anekaya
395  -  Janaya
396  -  Shuklaya
397  -  Swayam  -  jyotishe
398  -  Anakralaya
399  -  Jyotijyotitishe
400  -  Anadaye
401  -  Satwikaya
402  -  Rajasaya
403  -  Tamaya
404  -  Tamohartre
405  -  Niralambaraya
406  -  Nirakaraya
407  -  Gunakaraya
408  -  Gunashrayaya
409  -  Gunamayaya
410  -  Brihat  -  karmane
411  -  Briha  -  dashase
412  -  Brihadanave 
413  -  Brihat  -  padaya 
414  -  Brihan  -  murdne 
415  -  Brihat  -  swenaya
416  -  Brihat  -  karnaya
417  -  Briha  -  nasaya
418  -  Brihad  -  dahuve 
419  -  Brihak  -  tanave 
420  -  Briha  -  janave
421  -  Brihat  -  karyaya
422  -  Brihat  -  puchaya
423  -  Brihat  -  karaya
424  -  Brihad  -  gataye
425  -  Brihat  -  se  -  swaya
426  -  Brihalokapkalapradya
427  -  Briha  -  chaktaye 
428  -  Briahadanchapka  -  ladaya
429  -  Brihadishwaraya
430  -  Brahalokanutaya
431  -  Drash  -  dre
432  -  Vidyadatre
433  -  Jagadagurave
434  -  Devacharyaya 
435  -  Satyavadine
436  -  Bramavadine
437  -  Kaladaraya
438  -  Saptapatalagamine
439  -  Malayachalasam  -  shriyaya
440  -  Uktarashastitaya 
441  -  Shridaya
442  -  Divyoshdivashaya
443  -  Kagaya
444  -  Sakamragaya
445  -  Kapindraya
446  -  Puranashutichanchuraya
447  -  Chaturabramanaya
448  -  Yogine
449  -  Yogagamyaya
450  -  Parasme
451  -  Anarasme
452  -  Anandinidanaya
453  -  Vyosaya
454  -  Vekuntaya
455  -  Prativipataye 
456  -  Aparajitaye
457  -  Jitiratiye
458  -  Sadanandaya
459  -  Dayayutaya
460  -  Gopalaya
461  -  Gopatye
462  -  Goptre
463  -  Kalikalaparaparaya
464  -  Manovegine
465  -  Sadayogine
466  -  Samsarabayanasaraya
467  -  Tatwadatre
468  -  Tatwat  -  jaya
469  -  Tatwaya
470  -  Tatwaprakashakaya
471  -  Shudaya
472  -  Budaya
473  -  Nityamuktaya
474  -  Baktarajaya
475  -  Jayadratiya
476  -  Pralayaya
477  -  Amitmayaya
478  -  Mayatitaya
479  -  Vimat  -  saraya
480  -  Mayarbajitarashwame 
481  -  Mayanirmita  -  vishnutapaya 
482  -  Mayashrayaya
483  -  Nirlapaya
484  -  Mayanirvartakaya
485  -  Sukaya
486  -  Sukane
487  -  Sukapradaya
488  -  Nagaya
489  -  Mahesakratam  -  sta  -  vaya
490  -  Maheshwaraya
491  -  Satyasam  -  daya 
492  -  Sharabaya
493  -  Kalipavanaya
494  -  Sahartrakandarabalavidvam
sara  -  vichashwanaya 
495  -  Sahartrabahave
496  -  Sahajuya
497  -  Dwibuhave
498  -  Dwibujaya
499  -  Amaraya
500  -  Chaturbujaya
501  -  Dashabujayaya
502  -  Hayagarvaya
503  -  Kagananaya
504  -  Kapivaktraya
505  -  Kapipataye
506  -  Narasambaya
507  -  Mahadutaye
508  -  Bishanaya
509  -  Bavagaya
510  -  Vanguya
511  -  Varahaya
512  -  Vayarupadrashe
513  -  Lakshmanapramadatre
514  -  Parajitadashanaya
515  -  Parijatanivasine
516  -  Vadave
517  -  Vachanakividaya
518  -  Surasasiyavinirmutaya
519  -  Sihikapranaharakaya
520  -  Lankalankaravidwamsine
521  -  Vrasdramshakarupadushe
522  -  Ratirsamcharakushalaya
523  -  Ratrimcharagarhaganadaya
524  -  Kinkrantantakaraya
525  -  Jambumalihantr
526  -  Agararupadushe
527  -  Akashacharine
528  -  Huriyaya
529  -  Meunadarane  -  mukaya
530  -  Meugambiganinadaya
531  -  Maharavanakulantakaya
532  -  Kalanebipranaharine
533  -  Makarishapameshadaya
534  -  Rasaya
535  -  Rasajaya
536  -  Samanaya
537  -  Shrutaye
538  -  Rupaya
539  -  Chasush
540  -  Vachase
541  -  Urnaya
542  -  Gandaya
543  -  Sparshanaya
544  -  Sparshaya
545  -  Ahankaramangaya
546  -  Netinetigamyaya
547  -  Vekun  -  bajanapriyaya
548  -  Gitishaya
549  -  Garijakanya
550  -  Durvase
551  -  Kavaye
552  -  Animgarase
553  -  Braguve
554  -  Vashistaya
555  -  Chiyavaneya
556  -  Naradaya
557  -  Tumbaraya
558  -  Amalaya
559  -  Vishwakshetrakaya
560  -  Vishwabijaya
561  -  Vishwanetaya
562  -  Viishapya
563  -  Yajakaya
564  -  Yajamanaya
565  -  Pavakaya
566  -  Pitrabye
567  -  Shradyaye
568  -  Budye
569  -  Kshamaye
570  -  Tandraye
571  -  Mantraya
572  -  Mantrayitre
573  -  Swaraya
574  -  Rajendraya
575  -  Bupataye
576  -  Runadamaline
577  -  Samsarasarataye
578  -  Nityasampurnakamaya
579  -  Baktakamaduhe
580  -  Utamaya
581  -  Ganapaya
582  -  Keshavaya
583  -  Bratre
584  -  Pitre
585  -  Matre
586  -  Marutaye
587  -  Sahasramurne
588  -  Anekasyaya
589  -  Sahasrakshaya
590  -  Sahasrapade
591  -  Kamajite
592  -  Kamadahanaya
593  -  Kamaya
594  -  Kamapalapradaya
595  -  Mudrapaharino
596  -  Rakshognaya
597  -  Kshitibaraharaya
598  -  Balaya
599  -  Nakadramshdrayugya
600  -  Vishnuve
601  -  Baktabayaverapradaya
602  -  Darpag  -  ne
603  -  Darpadaya
604  -  Damshdrashatamurtaye
605  -  Amurtimate
606  -  Mahatidaye
607  -  Mahabogaya
608  -  Mahabagarya
609  -  Mahardwidaya
610  -  Mahakaraya
611  -  Mahayogine
612  -  Mahatejase
613  -  Mahadyutaye
614  -  Mahasanaya
615  -  Mahanadaya
616  -  Mahamantraya
617  -  Mahamataya
618  -  Mahagamaya
619  -  Mahodaraya
620  -  Mahadevatmakaya
621  -  Vibave
622  -  Rudrakarmino
623  -  Krurakarmano
624  -  Ratrenabaya
625  -  Kritagamaya
626  -  Ambogilanchanaya
627  -  Simhaya
628  -  Satyadarmapramodanaya
629  -  Jitamitreya
630  -  Jayaya
631  -  Somaya
632  -  Vijayaya
633  -  Vayunandanaya
634  -  Jivadatre
635  -  Sahasram  -  save
636  -  Mukundaya
637  -  Buridakshinaya
638  -  Sidartaya
639  -  Sididaya
640  -  Sidasakalpaya
641  -  Sidihetukaya
642  -  Saptapatalacharanaya
643  -  Saptarshiganavanditaya
644  -  Saptash  -  gilanchanaya
645  -  Viraya
646  -  Saptadwiporumandalaya
647  -  Saptangara  -  jyasukadaya
648  -  Saptamatranishevitaya
649  -  Saptaswarlokamukudaya
650  -  Saptahotre
651  -  Swarashayaya
652  -  Saptachandonigaye
653  -  Saptachandose
654  -  Saptajanashrayaya
655  -  Saptasamopagitaya
656  -  Saptapatalasam  -  shrayaya
657  -  Megadaya
658  -  Kirtidaya
659  -  Shokaharino
660  -  Dorbagayanashanaya
661  -  Sarvaraksha  -  karaya
662  -  Garbadoshag  -  ne
663  -  Putrapetradaya
664  -  Prativadimukastambaya
665  -  Rushtachita  -  prasadanaya
666  -  Parabicharasamanaya
667  -  Dukagne
668  -  Bandamokshadaya
669  -  Navadwarapuragaraya
670  -  Navadwaraniketanaya
671  -  Naranarayanastutiyaya
672  -  Navanatmaheshwaraya
673  -  Mekaline
674  -  Kavachine
675  -  Kadgine
676  -  Brajishnave
677  -  Jishnusarataye
678  -  Bahuyojanavistirnapuch  -  ya
679  -  Puchahatasuraya
680  -  Dushtagrahanihantre
681  -  Pisachagrahagatakaya
682  -  Balagrahavinashine
683  -  Darmanetre
684  -  Kripakaraya
685  -  Ugrakritiyaya
686  -  Ugravegaya
687  -  Ugranetraya
688  -  Shatakratave
689  -  Shatamanyunutaya
690  -  Stutiyaya
691  -  Stutaye
692  -  Stotre
693  -  Mahabalaya
694  -  Samagragunashaline
695  -  Viyagraya
696  -  Rakshovinashakaya
697  -  Rakshwoginadahaya
698  -  Brahoshaya
699  -  Shwagaraya
700  -  Baktavatsalaya
701  -  Mega  -  nadaya
702  -  Mega  -  rupaya
703  -  Mega  -  vrishtinivarakaya
704  -  Mega  -  jivanahetave
705  -  Mega  -  sayamaya
706  -  Paratmakaya
707  -  Samiratanayaya
708  -  Yodgre
709  -  Nritiyavidyavisharadaya
710  -  Amogiya
711  -  Amogiyadrashtaye
712  -  Ishtadaya
713  -  Arishtanashanaya
714  -  Artaya
715  -  Anartapaharino
716  -  Samartaya
717  -  Ramasevakaya
718  -  Artivandyaya
719  -  Asurarataye
720  -  Pundrikashwaya
721  -  Atmabuve
722  -  Samkarshananaya
723  -  Veshudatmane
724  -  Vidyarasaye
725  -  Sureshwaraya
726  -  Achalo  -  dwarakaya
727  -  Nityaya
728  -  Setutkrite
729  -  Ramasarataye
730  -  Anandaya
731  -  Paramanandaya
732  -  Matsyaya
733  -  Kurmaya
734  -  Nirashrayaya
735  -  Varahaya
736  -  Narasimhaya
737  -  Vamanaya
738  -  Jamadaginajaya
739  -  Ramaya
740  -  Krishnaya
741  -  Shivaya
742  -  Budiye
743  -  Kalkine
744  -  Ramashrayaya
745  -  Haraye
746  -  Nandane
747  -  Bringano
748  -  Chandine
749  -  Ganeshaya
750  -  Ganasevitaya
751  -  Karmagyashraya
752  -  Suragyashraya
753  -  Vishramaya
754  -  Jagatipatiye
755  -  Jaganataya
756  -  Kapishaya
757  -  Sarvavasaya
758  -  Sadashrayaya
759  -  Sugrivadistutaya
760  -  Shantiya
761  -  Sarvakarmano
762  -  Plavangamaya
763  -  Nakadaritarakshase
764  -  Nakayudwavisharadaya
765  -  Kushalaya
766  -  Suganaya
767  -  Soshaya
768  -  Vasukaye
769  -  Takshakaya
770  -  Swarnavanarya
771  -  Baladyaya
772  -  Purujetre
773  -  Aganasanaya
774  -  Kevaliyarupaya
775  -  Kevaliyaya
776  -  Garudaya
777  -  Panagoragaya
778  -  Kilkilravahatarataye
779  -  Garvaparvatabedanaya
780  -  Vajrangaya
781  -  Vajra  -  damsh  -  draya
782  -  Baktavajranivarakaya
783  -  Nakayugaya
784  -  Manigrivaya
785  -  Jwalamaline
786  -  Baskaraya
787  -  Predapratanaya
788  -  Tapanaya
789  -  Baktatapanivarakaya
790  -  Sharanaya
791  -  Jnivaneya
792  -  Bovtre
793  -  Nanacheshtaya
794  -  Achanchalaya
795  -  Swastimate
796  -  Swastidaya
797  -  Dukasatanaya
798  -  Pavanatmajaya
799  -  Pavanaya
800  -  Pavanaya
801  -  Kantaya
802  -  Baktaga  -  sahanaya
803  -  Baline
804  -  Meganadaripave
805  -  Meganadasam  -  hatarakshasaya
806  -  Ksharaya
807  -  Akshraya
808  -  Vinitatmane
809  -  Vanaresaya
810  -  Satam  -  gataye
811  -  Shri  -  kantaya
812  -  Shitikanataya
813  -  Sahayaya
814  -  Sahanayakaya 
815  -  Astiyulaya
816  -  Anganave
817  -  Baragiya
818  -  Devyaya
819  -  Samsutinasanaya
820  -  Andyatmavidyasaraya
821  -  Andiyatmakushalaya
822  -  Sudiye
823  -  Akalmashaya
824  -  Satyahetave
825  -  Satyadaya
826  -  Satyagicharaya
827  -  Satyagarbaya
828  -  Satarupaya
829  -  Satyaya
830  -  Satyaparakramaya
831  -  Anjanapranalingaya
832  -  Vayuvamshodravaya
833  -  Shubaya
834  -  Badrarupaya
835  -  Rudrarupaya
836  -  Surupaya
837  -  Chitrarupadiyupe
838  -  Menakavanditaya
839  -  Sushmadarshanaya
840  -  Vijayaya
841  -  Jayaya
842  -  Krantadad  -  mandalaya
843  -  Rudraya
844  -  Prakadikritavipramaya
845  -  Kambukantaya
846  -  Prasanatmane
847  -  Hraswanamaya
848  -  Vrikodaraya
849  -  Lambeshtaya
850  -  Kundaline
851  -  Chitramaline
852  -  Yogavidam  -  varaya
853  -  Vipaschite
854  -  Kavaye
855  -  Anandavigrahaya
856  -  Analpashasananaya
857  -  Palgunisunave
858  -  Avyagraya
859  -  Yogatmane
860  -  Yogatatparaya
861  -  Yogavidye
862  -  Yogakartre
863  -  Yogayonaye
864  -  Digambaraya
865  -  Akaradihakarantvarna  -  nirmitavigrahaya
866  -  Ulukalamukaya
867  -  Sidasamstutaya
868  -  Pramateshwaraya
869  -  Silashtajangaya
870  -  Silashtajanave
871  -  Silashtapanaye
872  -  Shikagaraya
873  -  Susurmano
874  -  Amitadarmano
875  -  Narayanaparayanaya
876  -  Jishnuve
877  -  Bavishnave
878  -  Rochishnave
879  -  Grasishnave
880  -  Stanave
881  -  Harirudranusekaya
882  -  Kampanaya
883  -  Bumikampanaya
884  -  Gunapravahaya
885  -  Sutratmane
886  -  Vitaragastutipriyaya
887  -  Nagakanyabagwamsine
888  -  Ruvmavarnaya
889  -  Kapalalabrite
890  -  Anakulaya
891  -  Bavopayaya
892  -  Anapayaya
893  -  Vedaparagaya
894  -  Aksharaya
895  -  Purushaya
896  -  Lochanayaya
897  -  Traksha  -  prabave
898  -  Dudaya
899  -  Ashtanga  -  yograpalabuje
900  -  Satyasamgaya
901  -  Purush  -  dutaya
902  -  Samasanastananilayaya
903  -  Pretavidravanakshamaya
904  -  Panchaksharaparaya
905  -  Panchamatrikaya
906  -  Ranjanadwajaya
907  -  Yoganivrindavandyashriyo
908  -  Shatrug  -  naya
909  -  Anantavipramaya
910  -  Bramacharino
911  -  Indrayaripave
912  -  Gratadandaya
913  -  Dasatmatraya
914  -  Aprapanchaya
915  -  Sadacharaya
916  -  Surasenavidarakaya
917  -  Vridya
918  -  Pramodaya
919  -  Anandaya
920  -  Saptadwipapatingaraya
921  -  Navadwarapuragaraya
922  -  Pratyagraya
923  -  Samagayakaya
924  -  Shadchakrigamne
925  -  Swarlokabayakrite
926  -  Manadaya
927  -  Madaya
928  -  Sarvavasayakaraya
929  -  Shaktiye
930  -  Anantaya
931  -  Ananatamangalaya
932  -  Ashtamurtiye
933  -  Nayopetaya
934  -  Virupaya
935  -  Surasundaraya
936  -  Gumaketave
937  -  Mahaketave
938  -  Satyaketaye
939  -  Maharataya
940  -  Nandipriyaya
941  -  Swatantreya
942  -  Mekaline
943  -  Damaruprayaya
944  -  Lohadgaya
945  -  Sarvavide
946  -  Danvine
947  -  Kandalaya
948  -  Sarvaya
949  -  Ishwaya
950  -  Palabuje
951  -  Palahastaya
952  -  Sarvakarmapalapradya
953  -  Darmagyakshya
954  -  Darmapalaya
955  -  Darmaya
956  -  Darmapradaya
957  -  Artadaya
958  Panchavimsatitatwajnaya
959  -  Arakaya
960  -  Bramatatparaya
961  -  Trimaravasataye
962  -  Bimaya
963  -  Sarvavadu kanisharhanaya
964  -  Urjaswate
965  -  Nishkalaya
966  -  Suline
967  -  Moline
968  -  Garjanisacharaya
969  -  Raktamshararagaraya
970  -  Raktaya
971  -  Raktamalyaya
972  -  Vibushanaya
973  -  Vanamaline
974  -  Subangaya
975  -  Swetaya
976  -  Swetambaraya
977  -  Yune
978  -  Jayaya
979  -  Ajayaparivaraya
980  -  Sahasravadanaya
981  -  Kapaye
982  -  Shakini  -  dakiniya  -  kshara  -  ksho 
butapra  -  banjakaya
983  -  Sadyojataya
984  -  Kamagataye
985  -  Jnanaburteye
986  -  Yasaskaraya
987  -  Sambutejase
988  -  Sarvabomaya
989  -  Vishnubaktaya
990  -  Plavangamaya
991  -Chaturnavatimantrajnaya
992  -  Polastiyabaladarpag  -  ne
993  -  Sarvalaskmipradaya
994  -  Shrimate
995  -  Angadapriyaya
996  -  Riditaya
997  -  Smirtebijaya
998  -  Sureshanaya
999  -  Samsarabayanasanaya
1000  -  Atmaya
1001  -  Shripariva  -  raya
1002  -  Shritaya
1003  -  Rupaya
1004  -  Kamaduhe